Smluvní podmínky agentury

Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na všechny služby a práce poskytované během projektu nebo zakázky mezi Sounds good agency, s. r. o., IČO: 07547455, Sídlo: Cyrilská 508/7, Brno 60200, Česká republika a klientem (dále jen „Klient“), který zmocnil agenturu Sounds good k poskytování služeb a prací.

Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU, že Společnost podniká v oblasti poradenství a vývoje počítačového softwaru.

VZHLEDEM K TOMU, že si Klient přeje zapojit Společnost do poskytování softwarových konzultačních a vývojových služeb a Společnost souhlasí s poskytováním takových služeb za podmínek zde uvedených.

VZHLEDEM K TOMU, že Společnost a Klient souhlasí, že tato Smlouva se bude vztahovat na všechny takové budoucí služby.

S ohledem na vzájemná ujednání obsažená v tomto dokumentu a další dobrá a hodnotná protiplnění, jejichž přijetí a dostatečnost je tímto potvrzena, se strany dohodly takto:

1. Služby

1.1 Společnost se zavazuje poskytovat Klientovi služby, jak je popsáno v jednom nebo více Odhadech, Návrhech, Projektových plánech nebo Smlouvách (dále jen „Služby“ a „Smlouvy“). Jakýkoli rozpor nebo nesoulad mezi ustanoveními tohoto dokumentu a jakoukoli uzavřenou Smlouvou bude vyřešen upřednostněním uzavřené Smlouvy, podle které mají být Služby poskytovány, a poté tohoto dokumentu.

2. Platební politika

2.1 Poplatky. Klient zaplatí Společnosti sazbu uvedenou v příslušném Projektu.

2.1.1 Faktury/Platba. Společnost bude Klientovi fakturovat měsíčně nebo předem, podle samotné smlouvy. Každá taková faktura je splatná do 7 dnů od jejího obdržení. Opožděné platby budou načítat úrok ve výši osm procent (8%) měsíčně nebo nejvyšší sazbou povolenou zákonem. V případě jakéhokoli sporu ohledně části faktury bude nesporná část uhrazena, jak je zde uvedeno. Společnost si vyhrazuje právo použít jakékoli a všechny prostředky inkasa dostupné podle platných zákonů k inkasu jakékoli částky po splatnosti.

2.1.2 Poplatky uvedené Klientovi a stanovené ve Smlouvě o projektu se vypočítávají na základě Služeb poskytnutých do tří měsíců od data příslušné Smlouvy. V případě, že poskytování Služeb nebude v této lhůtě dokončeno, bude Společnost účtovat Klientovi dodatečný poplatek ve výši 25 % z celkových Poplatků uvedených ve Smlouvě, který má pokrýt další administrativu a další vzniklé náklady. Společností při poskytování Služeb po delší časové období. Tento poplatek představuje skutečný předběžný odhad dodatečných nákladů vzniklých společnosti za těchto okolností.

2.1.3 Pozastavení Služby. V případě, že faktura není uhrazena ve stanoveném časovém období, Služby poskytované Společností mohou být okamžitě přerušeny, zpožděny nebo pozastaveny dle vlastního uvážení Společnosti bez ohledu na jakékoli termíny projektu nebo jiná ustanovení této Smlouvy nebo příslušného prohlášení. práce.

2.1.4 Výdaje. Klient uhradí Společnosti veškeré materiály a přiměřené kapesné Poplatky a Výlohy vzniklé v souvislosti s plněním jejích závazků podle této Smlouvy („Výdaje“). Celková cena nezahrnuje materiálové náklady, jako je nákup motivu a poplatky za aplikaci. Poplatky za aplikace, integrace, motivy a další materiály třetích stran hradí přímo klient. Pokud společnost z jakéhokoli důvodu pokryla náklady na takové doplňkové služby, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu, společnost vyfakturuje klientovi vzniklé náklady.

2.1.5 Všechny ceny a sazby jsou bez DPH. V důsledku toho je klient odpovědný za dodržování všech platných daňových zákonů a předpisů ve své zemi a za placení všech příslušných daní místním úřadům.

3. Průběh spolupráce

3.1. Klient bude pomáhat Společnosti při plnění jejích závazků vyplývajících z této Smlouvy a na své náklady převezme povinnosti uvedené v této Smlouvě. Klient dá k dispozici Společnosti určeného zástupce, který bude oprávněn činit závazná rozhodnutí za Klienta ohledně povinností, které jsou předmětem této Smlouvy, a bude plnit nebo nechal plnit další povinnosti a požadavky Klienta, jak je uvedeno v této Smlouvě nebo v příslušnou Smlouvu, včetně poskytnutí přiměřené a rychlé součinnosti Společnosti s cílem usnadnit Společnosti plnění jakékoli Smlouvy včasným a účinným způsobem; poskytování takových informací, které může společnost požadovat, a zajistit, aby tyto informace byly přesné ve všech podstatných ohledech, a zajistit, aby její síť a systémy odpovídaly příslušným specifikacím, které společnost čas od času doporučuje.

3.2. Klient je srozuměn s tím, že Společnost se bude spoléhat na Zástupce Klienta, který má oprávnění uvedené v tomto dokumentu výše, a že veškerá oficiální komunikace od Společnosti Klientovi bude adresována Zástupci Klienta.

3.3. Všechny činnosti včetně komunikace, dohod a řízení úkolů musí být zdokumentovány v nástroji projektového řízení týmové spolupráce poskytnutého dodavatelem. Může být také poskytnut volný kanál pro rychlé zasílání zpráv.

3.4. Pracovní příkazy nebo dohody jsou platné přes oba kanály. Přímé zasílání zpráv prostřednictvím SMS nebo WhatsApp by mělo být používáno pouze v nouzových případech (např. výpadky služby), nikoli pro běžnou komunikaci (např. požadavky na úkoly, následná opatření a žádosti o stav) a pouze jako doplněk k odeslání požadavku prostřednictvím nástroje pro řízení projektu.

3.5. U všech úkolů zadaných klientem, které jsou mimo rozsah jeho konkrétní smlouvy, dodavatel poskytne časový odhad. To musí být před provedením schváleno klientem v nástroji pro řízení projektu.

3.6. Po zahájení úkolu musí dodavatel vždy informovat klienta, zda bude na dokončení potřeba více času, než původně odhadoval. Chyba marže ve výši 25 % je smluvně přijatelná. Pokud se z nepředvídatelných okolností odhad změní o větší procento, musí klient znovu schválit nový odhad, jinak bude dodavateli zaplaceno pouze za původně odhadovanou dobu plus 25 % povolených jako chyba marže.

3.7. Dodavatel není povinen pracovat o víkendech, svátcích a mimo úřední hodiny, je však možné dohodnout konkrétní náhradu pro mimořádné naléhavé případy.

3.8. Pokud objednatel nereaguje na požadavky nebo neposkytne potřebné informace nebo materiál do 1 týdne (5 pracovních dnů bez svátků) od požadavku, může dodavatel pozastavit práci do doby splnění požadavku a vyfakturovat práce, které byly do té doby provedeny.

4. Pracovní ustanovení

4.1. Nezávislý dodavatel. Při plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy je a zůstane společnost nezávislým dodavatelem a nic v této smlouvě nebo ve smlouvě nebude považováno ani vykládáno tak, že vytváří vztah zaměstnavatel/zaměstnanec, společný podnik nebo partnerský vztah mezi společností a klientem. Nic v tomto dokumentu nebude považováno ani vykládáno tak, že vytváří pracovní vztah mezi Klientem a jakýmkoli zaměstnancem, zástupcem nebo nezávislým dodavatelem Společnosti. Žádná ze stran nebude mít žádné oprávnění zajišťovat jakékoli závazky jménem druhé strany nebo činit jakýkoli slib, prohlášení nebo smlouvu jakékoli povahy jménem druhé strany.

4.2. Personál společnosti. Společnost bude mít výhradní právo na totožnost svých zaměstnanců používaných k poskytování Služeb, za předpokladu, že Společnost zajistí, aby zaměstnanci byli ve všech případech vhodně kvalifikovaní a zkušení.

4.2.1. Nežádání. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakýkoli pokus ze strany Klienta přimět zaměstnance nebo nezávislé dodavatele, aby opustili zaměstnance Společnosti, nebo jakékoli úsilí Klienta zasahovat do vztahu Společnosti s jejími zaměstnanci nebo jinými poskytovateli služeb by bylo škodlivé a poškozující Společnost. Klient souhlasí s tím, že během trvání této smlouvy a po dobu jednoho (1) roku po skončení počátečního období nebo období obnovení nebude žádným způsobem, přímo ani nepřímo:
(i) navádět nebo se pokoušet přimět jakéhokoli zaměstnance nebo jiného poskytovatele služeb společnosti k ukončení zaměstnání nebo poskytování služeb pro společnost nebo jejím jménem;
(ii) jinak zasahovat nebo narušovat vztahy Společnosti s jejími zaměstnanci, nezávislými dodavateli nebo poskytovateli služeb;
(iii) diskutovat o pracovních příležitostech nebo poskytovat informace o konkurenčním zaměstnání kterémukoli ze zaměstnanců společnosti, nezávislým dodavatelům nebo poskytovatelům služeb; nebo
(iv) vyžadovat, lákat nebo pronajímat jakéhokoli zaměstnance, nezávislého dodavatele nebo jiného poskytovatele služeb společnosti.

Porušení této smlouvy bude mít za následek kompenzaci ve výši 35 000 (třicet pět tisíc) EUR dodavateli.

4.3 Neexkluzivita. Bez oprávnění Společnosti (nebo jejím zaměstnancům) zapojit se do jakéhokoli jednání nebo činností, které by vedly k porušení nebo porušení jakékoli podmínky této Smlouvy, Klient uznává, že zaměstnanci Společnosti poskytující Klientovi služby podle této Smlouvy mohou čas od času provádět podobné služby. pro jiné osoby a tato Smlouva nebrání Společnosti využívat takový personál k provádění podobných služeb pro takové jiné osoby. . Společnost si je vědoma toho, že Zákazník může čas od času najmout jiné poradce, aby prováděli podobné služby, a tato Smlouva nebrání Zákazníkovi takové poradce využívat.

5. Duševní vlastnictví

5.1 „Obchod Klienta“ znamená druh podnikání, do kterého se Klient zapojuje s ohledem na projektovou práci, která má být provedena, a jakékoli další aplikační funkce nebo funkce s tím související.

5.2 „Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají veškerá práva duševního vlastnictví, ať vznikají jakkoli a v jakýchkoli médiích, ať už jsou registrovaná nebo neregistrovaná, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, značek webových stránek, obchodních názvů, registrovaných vzorů a jakýchkoli aplikací na ochranu nebo registraci těchto práv.

5.3 „Dodávky typu A“ znamenají Dodávky, které jsou specifické pro Podnik Zákazníka, včetně, ale bez omezení na zdrojový kód a související dokumentaci. Příklady výstupů typu A zahrnují vlastní grafiku a šablony, vlastní soubory CSS a JavaScript, pomocné moduly, třídy modelů a řadičů a specifikace spustitelných souborů používané vývojáři k vytváření softwaru.

5.4 „Dodávky typu B“ znamenají Dodávky, které nejsou specifické pro Podnik Zákazníka, včetně, ale bez omezení na ně, rámců, nástrojů, metodologií, zásuvných modulů a zdrojových kódů třetích stran a související dokumentace. Příklady výstupů typu B mohou zahrnovat záplaty a vylepšení knihoven s otevřeným zdrojovým kódem, jako je samotný rámec PHP, a/nebo četné zásuvné moduly JavaScriptu, které jsou k dispozici od třetích stran, jejichž příspěvky jsou obecně přijímanou praxí ve světě open source.

5.5 Vlastnictví. Jakmile budou poplatky Společnosti ve vztahu k Dodávkám zaplaceny Zákazníkem v plné výši a v zúčtovaných prostředcích, celé právo, nárok a podíl na Dodávkách typu A, včetně, bez omezení, softwaru, dokumentace, zdrojového kódu a všech úprav výše uvedené a všechny jejich části spolu se všemi vlastnickými právy s tím souvisejícími, včetně, bez omezení, všech práv k duševnímu vlastnictví, jsou výhradním vlastnictvím klienta.

5.5.1 Práce na pronájem. Jakmile Zákazník v plné výši uhradí všechny splatné a splatné Poplatky Společnosti, budou Dodávky typu A považovány za práce najaté a budou výhradním vlastnictvím Zákazníka. Společnost výslovně souhlasí s tím, že Zákazníkovi postoupí autorská práva k jakýmkoli Dodávkám typu A, které nesplňují požadavky na práci pro pronájem podle českého autorského zákona, jakmile bude takové dílo opraveno ve hmotné formě nebo na médiu a Poplatky splatné v v souvislosti s tím byly v plné výši zaplaceny.

Kromě toho, nezávisle na CZ autorském zákoně, Společnost tímto postupuje klientovi v maximální možné míře podle zákona všechna svá práva, titul a podíl, pokud existují, k Dodávkám typu A. Společnost dále souhlasí s tím, že provede a dodá takový nástroj (nástroje) a podnikne takové kroky, které mohou být požadovány a/nebo požadovány Zákazníkem, aby potvrdil a/nebo obhájil výhradní a výhradní vlastnictví Zákazníka k Dodávkám typu A.

Není-li zde uvedeno jinak, celé právo, titul a podíl na Dodávkách typu B, včetně, bez omezení, softwaru, dokumentace, zdrojového kódu a všech úprav výše uvedeného a všech jejich částí, spolu se všemi vlastnickými právy práva s tím související, včetně, bez omezení, všech práv k duševnímu vlastnictví, jsou výhradně vlastnictvím společnosti.

6. Záruky

6.1 Záruka autority; Žádný konflikt. Každá strana zaručuje, že je oprávněna uzavřít tuto smlouvu a plnit své závazky podle této smlouvy a že její plnění podle této smlouvy nebude v rozporu s žádnou jinou dohodou, nebude ji omezovat ani s ní nebude v rozporu.

6.2 Záruka služeb a softwaru

6.2.1 Omezená záruka. Vyskytnou-li se v softwaru jakékoli vady způsobené zdrojovým kódem nebo daty vyvinutými či upravenými společností a které se vyskytnou do 30 dnů od instalace softwaru na živý server, společnost podle vlastního uvážení tyto vady bezplatně opraví. nebo poskytnout vrácení poplatků zaplacených v souvislosti s takovým softwarem za předpokladu, že software a kód nebyly žádným způsobem upraveny třetí stranou nebo klientem a software byl vždy používán v souladu s pokyny společnosti čas od času klienta. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že zjištění příčiny vady může vyžadovat delší dobu k odstranění zdroje vady. Čas strávený odstraňováním nebo opravou softwarových nedostatků, u kterých se zjistí, že nebyly způsobeny zdrojovým kódem nebo daty vyvinutými nebo upravenými společností, bude účtován na základě času a materiálu. Nápravné prostředky v tomto článku jsou jediným a výhradním opravným prostředkem, který má Zákazník k dispozici v souvislosti s vadami softwaru.

6.2.2 Zřeknutí se záruky. Pokud se software nebo program ukáže jako vadný, s výjimkou okolností uvedených v 5.2.1, klient výhradně přebírá náklady na veškerý nezbytný servis, opravu nebo opravu, včetně, bez omezení, jakéhokoli „ladění“.

6.2.3 Žádné porušení. Strany prohlašují a zaručují, že jejich zpřístupnění a dodání jakýchkoli informací, dokumentů, softwaru a jiných materiálů a jejich použití, jak předpokládá tato smlouva, vědomě neporuší ani neporuší žádná vlastnická práva jakékoli třetí strany, včetně, bez omezení, jakákoli Práva duševního vlastnictví.

6.2.4. Není-li výše uvedeno jinak, žádná ze stran neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu nebo povahy, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, záruk souvisejících s poskytnutými informacemi nebo obchodními radami, záruk souvisejících s výsledky založenými na poskytnutých informacích nebo radách, záruk prodejnosti nebo obchodní kvality, záruky vhodnosti pro konkrétní účel nebo použití, záruky nebo podmínky vyplývající ze zákona nebo jinak ze zákona nebo záruky na jakékoli produkty nebo služby poskytované prodejci třetích stran.

7. Odpovědnost

7.1 Odpovědnost. Strany souhlasí s tím, že odpovědnost žádné ze stran za škody z jakéhokoli důvodu žaloby, bez ohledu na formu žaloby, překročí poplatky, které klient zaplatí nebo má zaplatit podle příslušné smlouvy podle této smlouvy. V žádném případě nebude žádná ze stran odpovědná za ušlý zisk nebo jakékoli nepřímé, náhodné, následné nebo zvláštní škody jakékoli povahy, včetně, bez omezení, škod vyplývajících ze ztráty použití jakéhokoli softwaru nebo hardwaru, nákladů na pořízení náhradních produktů nebo služeb, ztracených dat, ušlého zisku nebo příjmů nebo pro jakýkoli nárok nebo požadavek jakékoli třetí osoby, vyplývající z nebo související s dohodou nebo jejím plněním nebo porušením, i když na tuto možnost byli upozorněni.

8. Důvěrnost

8.1 Důvěrné informace. V souvislosti s touto Smlouvou může Zákazník zveřejnit určité důvěrné vlastnické informace, které vlastní Zákazník nebo jeho přidružené společnosti, obchodní partneři nebo klienti (dále jen „Důvěrné informace“), nebo se o nich může Společnost dozvědět nebo k nim mít přístup. Důvěrné informace zahrnují, ale nejsou omezeny na jakákoli data nebo informace, ústní nebo písemné, které se týkají Zákazníka nebo jakékoli ze stávajících nebo zamýšlených obchodních aktivit Zákazníka, obchodních informací, technologií, technických procesů a vzorců, seznamů zákazníků, seznamů potenciálních zákazníků, jména, adresy a další informace týkající se zákazníků a potenciálních zákazníků, návrhy produktů, prodeje, náklady (včetně všech příslušných poplatků za zpracování), ceníky a další nepublikované finanční informace, vývoj, software, metody, obchodní tajemství, obchodní plány a marketingové údaje a jakékoli další důvěrné a chráněné informace, ať už označené jako důvěrné nebo chráněné, či nikoli.

8.2 Veřejná doména. Bez ohledu na výše uvedené se má za to, že Důvěrné informace nezahrnují informace, které: (i) jsou veřejně dostupné nebo ve veřejné doméně v době zveřejnění, (ii) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými nebo se dostanou do veřejného vlastnictví bez zavinění společnosti, ( iii) je oprávněně sděleno Společnosti osobami, které v této souvislosti nejsou vázány povinností mlčenlivosti, (iv) je již v držení Společnosti bez jakýchkoli závazků ohledně mlčenlivosti v této souvislosti, (v) je nezávisle vyvinuta Společností bez použití jakýchkoli důvěrných informací nebo (vi) je schváleno k uvolnění nebo zveřejnění Klientem písemně bez omezení.

8.3 Omezení zveřejnění. Po dobu trvání své zakázky a po všechna následující období bude společnost udržovat důvěrné informace v přísné důvěrnosti a nezveřejní, nezveřejní ani nezkopíruje žádnou část důvěrných informací. Společnost použije Důvěrné informace výhradně pro účely plnění svých závazků podle této smlouvy. Společnost nesmí používat Důvěrné informace ani žádnou jejich část ve svůj prospěch nebo ve prospěch jakékoli třetí strany. Společnost přijme veškerá nezbytná opatření při nakládání s Důvěrnými informacemi a omezí zveřejňování na základě striktní potřeby vědět. Společnost však může zveřejnit Důvěrné informace na základě příkazu nebo požadavku soudu, správního úřadu nebo jiného vládního orgánu za předpokladu, že Společnost přiměřeně předem upozorní klienta, aby takový příkaz nebo požadavek napadl. Po ukončení nebo vypršení této Smlouvy Společnost vrátí Klientovi nebo potvrdí zničení všech Důvěrných informací.

8.4 Publicita. Bez ohledu na cokoli, co je ve Smlouvě nebo příslušných Smlouvách v rozporu, bude Společnosti povoleno sdělit v souhrnné formě povahu práce provedené pro Klienta. Takové zveřejnění zahrnuje popis technologie používané Společností, ale Společnost nezveřejní vlastnické obchodní procesy Klienta ani jinak nepovede k porušení jakékoli jiné podmínky této Smlouvy. Společnost má právo předvádět práci odvedenou pro klienta na případových studiích a prodejních prezentacích, pokud nebudou sdílena žádná obchodní tajemství.

8.5 Reference. Bez ohledu na cokoli v opačném smyslu ve smlouvě nebo příslušných dohodách je každá strana oprávněna odkázat na druhou stranu a popsat práci dokončenou podle této smlouvy a jakýchkoli souvisejících smluv v souhrnné a obecné formě, aniž by prozradila jakékoli důvěrné informace druhé strany.

9. Doba platnosti a ukončení.

9.1 Upozornění. Kterákoli strana může ukončit tuto smlouvu nebo jakoukoli smlouvu po třiceti (30) písemném oznámení druhé straně, pokud smlouva zahrnuje pokračující poskytování služeb.

9.2 Peněžní porušení. Pokud strana neprovede peněžní platbu, jak je uvedeno v této smlouvě, strana, která ji neporušila, oznámí toto selhání druhé straně, a pokud strana porušující porušení nenapraví toto porušení do dvaceti jedna (21) pracovních dnů, - strana, která porušila, může tuto smlouvu nebo jakoukoli smlouvu okamžitě ukončit.

9.3 Pokračování. Tato Smlouva zůstane v plné platnosti a účinnosti a bude se jím řídit Služby poskytované Klientovi Společností, dokud nebude tato Smlouva ukončena nebo dokud se strany vzájemně nedohodnou jinak.

9.4 Ukončení. Po ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu: (a) Klient okamžitě zaplatí Společnosti všechny částky dlužné Společnosti podle článku 6 této Smlouvy za poskytnuté Služby a výdaje vzniklé před datem ukončení; (b) každá strana okamžitě přestane používat a vrátí druhé straně do patnácti (15) pracovních dnů všechny důvěrné informace a materiály takové druhé strany a všechny jejich kopie, části a výtahy, které má v držení nebo na základě její kontrolu, s výjimkou jakýchkoli materiálů, za které Zákazník zaplatil nebo souhlasí s platbou. Společnost dodá Zákazníkovi takovou část Služeb, která je kompletní.

10. Obecná ustanovení

10.1 Vyšší moc. Žádná ze stran nenese odpovědnost za jakékoli neplnění nebo prodlení v plnění jakýchkoli svých závazků podle této smlouvy, pokud a v rozsahu, v jakém takové neplnění nebo zpoždění vyplývá z příčin, které tato strana nemůže ovlivnit. Takové příčiny zahrnují, bez omezení, zpoždění způsobená druhou stranou, činy vyšší moci nebo veřejného nepřítele, činy vlády v její suverénní nebo smluvní funkci, požáry, povodně, epidemie, karanténní omezení, nákladní embarga, stávky, občanskoprávní rozruch nebo podobně.

10.2 Celá smlouva. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná prohlášení, sdělení nebo dohody mezi stranami a spolu s jakýmikoli dodatky představuje konečné a úplné porozumění smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy. Žádná ze stran se nespoléhala na žádná taková předchozí ústní nebo písemná prohlášení, sdělení nebo dohody.

10.3 Rozhodné právo a jurisdikce. Tato Smlouva se považuje za uzavřenou v České republice a řídí se právním řádem České republiky a každá ze stran se neodvolatelně podřizuje pro všechny účely (včetně jakýchkoli mimosmluvních sporů nebo nároků) výhradní jurisdikci soudů v České republice. Republika.

10.4 Spory. Jakékoli spory nebo nároky mezi stranami budou vyřešeny nejprve jednáním mezi příslušnými projektovými manažery stran. V případě, že projektoví manažeři nebudou schopni vyřešit spor v přiměřené době, strany souhlasí s tím, že spor postoupí jejich příslušným prezidentům nebo ekvivalentním úředníkům. Tento článek neomezuje svobodu žádné ze stran zahájit soudní řízení za účelem zachování jakéhokoli zákonného práva nebo nápravy nebo ochrany práv k duševnímu vlastnictví nebo obchodních tajemství, ať už formou soudního příkazu nebo jinak.

11. Definice

Konzultace: Jedná se o proces formální konzultace nebo diskuse o technickém problému nebo řešení nebo podobně, strategické a obchodní poradenství a zodpovězení technických otázek položených klientem. Konzultace mohou probíhat prostřednictvím nástroje projektového řízení, osobně a prostřednictvím jakékoli jiné komunikační platformy, kterou klient a dodavatel mohou využívat.

Vývoj: Vývoj je proces koncipování, specifikování, navrhování, programování, dokumentování, testování a oprav chyb, které se podílejí na vytváření a údržbě aplikací, rámců nebo jiného softwaru nebo komponent návrhu.

Design: Design odkazuje na výsledek nebo proces vytváření plánu nebo výkresu vytvořeného za účelem zobrazení vzhledu a funkce nebo fungování webové stránky nebo aplikace nebo jiného objektu nebo systémů před jejich vytvořením.

Odhad úkolu/práce: Odhad je proces vytváření hrubého výpočtu hodnoty, počtu, množství nebo rozsahu času nebo zdrojů potřebných k dokončení úkolu nebo pracovního příkazu.

Obchodní tajemství: Obchodní tajemství je definováno jako informace, která má nezávislou ekonomickou hodnotu, protože není obecně známá nebo snadno zjistitelná a je předmětem snahy o zachování tajemství. Například, ale ne výhradně: vzorce, programy, metody, techniky nebo procesy, seznamy zákazníků a výrobní procesy, které představují cenná aktiva duševního vlastnictví.

Podpora: Komunikace v nástroji projektového řízení související s úkoly v rámci projektu. Podpora bude poskytována prostřednictvím nástroje projektového řízení zavedeného dodavatelem. Podpora mimo tuto platformu nebude zaručena.

Oprava chyby: Chyba ix znamená řešení nebo náhradní řešení konkrétních problémů nebo chyb, které se vyskytnou během doby podpory a jsou nahlášeny dodavateli prostřednictvím nástroje pro řízení projektu a úzce souvisejí s úkoly v rámci projektu.

Recenze: Recenze je úprava nebo změna konkrétního výsledku, který byl vytvořen nebo poskytnut buď klientem nebo dodavatelem (např. maketa, design, funkce). Recenze představuje minimální změnu stávajícího produktu, nikoli redesign nebo přepracování celého produktu.

Zpětná vazba: Připomínky klienta ke konkrétní dodávce od dodavatele se záměrem ji zlepšit. Jedno kolo zpětné vazby je časově omezený proces, ve kterém dodavatel požaduje veškerou existující zpětnou vazbu ke konkrétnímu dodanému aktivu a integruje ji do stejného aktiva, pokud změny odpovídají rozsahu smlouvy.

 

Poslední aktualizace 19.8.2021

Pojďme začít

Naším cílem je vybudovat silnou a trvalou spolupráci.
David
Robin
João
Eva